Dotacje na założenie firmy dla osób niepełnosprawnych

[dane z początku 2012 roku]
Osoby niepełnosprawne, które chcą założyć własną firmę mogą liczyć na pomoc finansową przede wszystkim ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Kwota dotacji nie jest ściśle określona i jeśli zostanie nam przyznana, warto mieć dobrze napisany biznesplan, który zwiększy szansę na uzyskanie pełnej wnioskowanej kwoty. Muszą się w nim znaleźć m.in. spis planowanych wydatków oraz opis działalności.

Kto może uzyskać dotację z PFRON?

dotacja

Osoba posiadająca zaświadczenie o niepełnosprawności, a także: zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy; nieposiadająca zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON; zanielegająca z opłacaniem podatków; niekorzystająca wcześniej ze środków PFRON lub też innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej bądź działalności rolniczej; niekarana za przestępstwa gospodarcze w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dotację. Ponadto na dwanaście miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację bezrobotny nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Osoba starająca się o dotację zobowiązuje się jednocześnie do tego, iż uzyskane przez nią środki zostaną przeznaczone na cel określony w ustawie; udokumentuje ona realizację umowy na wezwanie starosty; będzie ona prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 24 miesiące; rozliczy ona otrzymane środki w terminie określonym w umowie; zabezpieczy ona zwrot kwoty środków (np. w formie weksla, poręczenia lub gwarancji bankowej) oraz zwróci ona otrzymane środki wraz z odsetkami w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty bądź ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy.

Co powinien zawierać wniosek o dotację z PFRON?

Wniosek osoby niepełnosprawnej, która stara się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej bądź też na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej powinien zawierać kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, kserokopię tytułu prawnego do lokalu albo obiektów przeznaczonych pod planowaną działalność (np. umowa dzierżawy, najmu, akt własności), przewidywane przez wnioskodawcę efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, ocenę popytu oraz podaży planowanego przedsięwzięcia, oświadczenie wnioskodawcy dotyczące otrzymanej pomocy publicznej de minimis, a także dokumenty dotyczące potwierdzenia posiadania zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Maksymalna dotacja z PFRON to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Na dzień dzisiejszy wyniosłaby prawie 50 000 PLN.

Wnioski składa się we właściwym do miejsca zameldowania przedstawicielstwie PFRON (np. u starosty powiatu bądź też w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). Ich rozpatrywanie zależne jest m.in. od przewidywanych efektów ekonomicznych przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki, popytu oraz podaży lokalnego rynku pracy na planowaną działalność oraz uprawnień i kwalifikacji wnioskodawcy.

Dotacje na uruchomienie własnego biznesu przyznawane są również przez Urzędy Pracy. Można dostać nawet kilkanaście tys. zł. Należy pamiętać wówczas, iż firmę trzeba potem prowadzić przez przynajmniej rok. Za dotację można kupić niezbędny sprzęt, a czasem nawet samochód. Potrzebny jest również wkład własny, którym może być gotówka lub własne auto.

Od początku stycznia 2012 roku prowadzony jest także projekt „Bez barier do własnej firmy”. Jego głównym celem jest przygotowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej dzięki podniesieniu poziomu i aktualizacji wiedzy, a także umiejętności zawodowych uczestników tego projektu. Projekt składa się z m.in. szkoleń, warsztatów, doradztwa oraz dotacji na rozpoczęcie własnej działalności dla 15 osób wynoszących maksymalnie 40 tys. zł. Skierowany jest on przede wszystkim do osób niepełnosprawnych.