Dotacje na założenie firmy

Dotację na założenie firmy możemy pozyskać z kilku źródeł. Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy

Jednorazową dotację z Urzędu Pracy otrzymać możemy, jeżeli:
- jesteśmy zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i nie byliśmy zatrudnieni przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat oraz nie posiadaliśmy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
- nie korzystaliśmy wcześniej z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy, bądź innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
- nie byliśmy karani w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za czyny zabronione pod groźbą kary w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
- w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku byliśmy zarejestrowani jako bezrobotni i nie odmówiliśmy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy
- nie przerwaliśmy z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, etc.
- zobowiążemy się do niepodejmowania zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
- złożymy oświadczenie o rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
- zobowiążemy się do wykorzystania przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem zadeklarowanym we wniosku oraz zgodnie z limitami ustalonymi przez dany urząd pracy na poszczególne kategorie wydatków (np. zakupy inwestycyjne - środki trwałe, wyposażenie w komputery, narzędzia, urządzenia, maszyny, materiały, na reklamę, na pozyskanie, adaptacje i remonty lokalu czy środek transportu jeżeli jest niezbędny do prowadzenia działalności.)
- wreszcie, kiedy przedstawimy prawidłowo sporządzony i kompletny wniosek

Możemy uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 600% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy, czyli ok. 20 tys. złotych. (Każdy urząd może ustalić maksymalną kwotę indywidualnie, często jest to 14-15 tys. zł).

Kwota ta jest bezzwrotna jeśli nie złamiemy warunków umowy, w tym, co ważne, utrzymamy firmę na rynku przez rok. Wniosek często można pobrać ze stron internetowych urzędów. Zawiera on niestety proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Może być nim:
- poręczenie
- weksel z poręczeniem wekslowym (aval) – jest to zwykle preferowana forma zabezpieczenia
- gwarancja bankowa
- zastaw na rzeczach lub prawach
- blokada rachunku bankowego
- akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu dotacji ponosi wnioskodawca.

Wszystkie czynności związane z rozpoczęciem działalności możemy podjąć po podpisaniu umowy z urzędem pracy i wpływie środków na konto.

Dotacje z Unii Europejskiej

W zależności od miejsca zamieszkania i sytuacji życiowej, bądź branży w której zamierzamy działać możemy skorzystać z różnych programów:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

W ramach tego wniosku o dotację (w wysokości do 40 tys. zł) wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani, lecz w zależności od regionalnego operatora preferowani mogą być np. bezrobotni, osoby niepełnosprawne czy kobiety wracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Informacje o operatorach w regionie oraz planowanych naborach znajdziemy na stronie urzędów. Nabór się składa z 2 etapów. W pierwszym operator ocenia nasze predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomysł na działalność. W drugim etapie przechodzimy szkolenie z przedsiębiorczości.

Jeśli mamy coś wspólnego z rolnictwem (np. jesteśmy małżonkami rolnika) możemy wnioskować do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” o kwoty do 100 tys. lub nawet 500 tys. zł (w przypadku biogazu lub energii elektrycznej z biogazu). Są to fundusze przeznaczone dla osób chcących osiągać dochód poza rolnictwem, przyznawane w formie refundacji (do 50% kosztów).

Jeśli planujemy rozpocząć działalność na terenie wiejskim, lub słabo zurbanizowanym, warto sprawdzić Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Jest to program dla osób fizycznych i przedsiębiorstw planujących inwestycje mające zwiększyć zatrudnienie. Wnioski należy składać przed rozpoczęciem inwestycji. Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć: 100 tys. zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy,
200 tys. zł - 2 miejsc pracy,
300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy.
Wszystko w przeliczeniu na pełne etaty.

Jeśli myślimy o e-biznesie to Działanie 8.1 POIG jest dla nas. W pierwszym roku działalności firmy i przed rozpoczęciu projektu możemy wnioskować o refundację do 70% wydatków kwalifikowanych z limitu 700 tys. zł, czyli do 490 tys. zł. Jeśli nie mamy ukończonych 27 lat, kwota refundacji wzrasta do 80% kosztów, czyli nawet do 560 tys. zł.

Średnia wartość przyznanych dotacji w 2010 roku według PARP wyniosła ok. 430 tys. złotych.