Jak zarejestrować znak towarowy

Jeśli chcemy, aby nasza firma była chroniona przed nieuczciwą konkurencją, należy przede wszystkim zarejestrować w Urzędzie Patentowym znak naszego przedsiębiorstwa. Znak ten (w formie słownej- nazwa firmy lub graficznej- logo firmy) po zarejestrowaniu stanie się znakiem towarowym oraz uzyska ustanowione dla niego prawo ochronne.

Czym jest znak towarowy

Znak towarowy jest to praktycznie każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Musi stanowić symbol odróżniający towary jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, ornament, forma przestrzenna (np. forma towaru lub opakowania), a także melodia bądź inny sygnał dźwiękowy.

Znak towarowy może być objęty prawem ochronnym. Jeśli firma uzna, iż wystarczy jej ochrona znaku towarowego tylko i wyłącznie na terytorium Polski, musi zarejestrować go w Urzędzie Patentowym. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego będzie posiadał ten przedsiębiorca, który szybciej zgłosił swój znak do Urzędu Patentowego. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu jego wpłynięcia do Urzędu Patentowego. Musi mieć ono formę pisemną, dopuszcza się również zgłoszenie za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

Zgłoszenie znaku towarowego

W zgłoszeniu znaku towarowego napisanym na specjalnym formularzu dostępnym w Urzędzie Patentowym powinno się znaleźć: określenie znaku towarowego oraz wskazanie towarów, dla których jest on przeznaczony. Wskazania towarów lub usług, czyli tzw. klas towarowych należy dokonać według klasyfikacji nicejskiej. Pamiętajmy, iż jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku towarowego. W przypadku znaków barwnych- jedno zestawienie kolorów uważa się za jeden znak. Zgłoszenie znaku przedstawionego bądź wyrażonego w szczególnej formie graficznej musi zawierać dołączone fotografie czy też odbitki przedstawiające lub wyrażające ten znak. Jeśli chodzi o znak dźwiękowy, to zgłoszenie jego powinno zawierać dołączone nagranie dźwięku na taśmie magnetofonowej.

Zanim Urząd Patentowy wyda swoją decyzję, zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek. Nie mogą one jednak prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego czy też rozszerzać wykazu towarów, dla jakich znak ten został zgłoszony.

W przypadku oczywistych pomyłek i błędów językowych Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia w celu ich usunięcia.

Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego

W ciągu 3 miesięcy od daty wpłynięcia zgłoszenia rejestracji znaku towarowego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o pojawieniu się tego wniosku. Od tego momentu osoby trzecie mogą zapoznać się ze zgłaszanym znakiem towarowym i wykazem towarów, które mają być nim sygnowane, a także zgłaszać ewentualne uwagi do Urzędu Patentowego.

Urząd Patentowy wyda pozytywną decyzję w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli zostaną spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania tego prawa.

Udzielone prawa ochronne na dane znaki wpisuje się do rejestru znaków towarowych. Rejestracja ta wymaga jednorazowej opłaty, którą nakłada Urząd Patentowy. Ponadto wydaje się także świadectwo ochronne na zarejestrowany znak towarowy.

Gdy już znak zostanie zarejestrowany, dana firma będzie uprawniona do umieszczania w jego sąsiedztwie litery „R” wpisanej w okrąg (®).

W przypadku braku uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdzi wówczas wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, a dany znak zostanie wtedy pozbawiony ochrony.

Rejestrację znaku towarowego reguluje Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 r., Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

Prawo ochronne udzielane na znaki towarowe

Prawo ochronne na znak towarowy udziela się na okres 10 lat. Dzięki niemu przedsiębiorca nabywa prawo wyłącznego używania danego znaku towarowego w sposób zarobkowy czy też zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek uprawnionego może zostać ono przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie (nie wcześniej niż na rok przed upływem okresu ochrony). Udzielenie prawa ochronnego następuje jedynie pod warunkiem uiszczenia opłaty przez przedsiębiorcę za dziesięcioletni okres ochrony.

Prawo ochronne na znaki towarowe wygasa w razie nieużywania zarejestrowanego znaku w sposób rzeczywisty, utraty przez dany znak znamion odróżniających (znak obraca się w zwyczajowe oznaczenie), wykreślenia z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną oraz działań uprawionego lub za jego zgodą- osób trzecich, podczas których znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd (np. co do właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru).

Używanie znaku towarowego

Znak towarowy umieszcza się na towarach objętych prawem ochronnym bądź ich opakowaniach (towary te oferuje się i wprowadza do obrotu, importuje lub eksportuje, a także oferuje lub świadczy się usługi pod tym znakiem) oraz na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub też związanych ze świadczeniem usług. Danym znakiem towarowym firma może się również posługiwać w celach reklamy.

Wspólny znak towarowy

Organizacja, która posiada osobowość prawną i którą powołano ją do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na tzw. wspólny znak towarowy przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację oraz przez zrzeszone w niej podmioty.

Zasady używania w obrocie wspólnego znaku towarowego określa regulamin znaku przyjęty przez daną organizację.